DERVENI PAPYRUS

Col. I
G 20 col. 2, G 7, F 10, F 20, I 11, F 18, H 45, G 17, G 8 col. 1
F. Ferrari Edition

0[ ]

1 ]

2. . ] . ιδ[ ]κ̣ε ̣. [

. δα̣ρ̣α . [ ]επιτα[ ] ἕκαϲτον

. . α̣ν̣ταν . [ ].οιϲ καὶ κα[ ]αϲ̣

5ἐλ̣[π]ίδι νεῖμ̣̣[αι κ]αὶ τὰ ϲημε[ῖ(α) δ]ι̣ὰ̣ θ̣έ̣α̣ν̣

ὦδ̣’ ἐ̣π̣έθηκ’ ἐ[ντα]ῦθ̣̣’ εὐχη̣̃ϲ ἵν’ ἀμφὶ̣' [Ἐρι]ν̣ύ̣ων

κ̣α̣ταϲημαι[ . . ] . . . . . . . ρ̣αι ἐᾶμ̣ μ[αν]τ̣ε̣ί̣α̣ϲ̣

μ̣[υ̣]ϲ̣τῶν κατ̣[ο]χῆϲ . . . . . λ[ . . ] . . . . . [ . . . ]α̣ν̣ εἰ̣ ἔ̣̔́ϲ[τιν

ὁ]μ̣ῶϲ̣ ἐ̣π[ὶ π]υρὸϲ ὕδατοϲ δι̣[ ] . . [ . . . . ]εια

10 ]ιν ἕκαϲτα ϲημει̃α [

ὰχ]λὺϲ καὶ̣ τ̣ἆ̣λ̣λ’ ὅϲα̣ [

Translation
... each ... to entrust with hope ... and [to decipher] ... the signs through observation, he added the following instruction in that passage of the prayer about the Erinyes ... to dismiss the prophecies [resulting from] a state of mental possession of the mystae ... if it is equally possible .... according to fire and water ... each sign ... the mist and all things that ...
Apparatus Criticus

G 17 et G 8 coniunxerunt KPT, G 7, F 10, F 18, H 45 huc traxit Janko, ipse disposui; I 11 et F 20 conglutinavi

2 fort. ἐλ]π̣ιδ[ 3 init. fort. ὁ̣ δ̣' 4 fin. ]α KPT, ]αc̣ Janko 5 ἐλ̣[π]ίδι supplevi νεῖμ̣[αι KPT κ]αὶ Janko ϲημε[ῖα KPT δ]ι̣ὰ̣ θ̣έ̣α̣ν legi et supplevi 6 suppl. KPT 7 κατὰ ϲημαινόμενον sive -να (hoc iam Janko) vel καταϲημαίνει sive -νων sim. 8 μ[υ]c̣ τῶν legi et supplevi (]c̣ των iam KPT) κατ̣[ο]χῆϲ supplevi: εὐ]χῆϲ KPT ἔ̣ϲ[τιν supplevi 9 ὁ]μ̣ῶσ supplevi: ὅ]μ̣ωϲ Janko ἐ̣π[ὶ supplevi π]υρὸϲ KPT fin. ϲημ]εῖα vel μαντ]εία Janko 11 ἀχ]λ̣ὺϲ Janko: πο]λ̣ὺϲ KPT καὶ̣ τ̣ἆ̣λ̣λ' ὅϲα̣ KPT